Beskrivelse af Vindpark Handest Hede

Her kan du se mere omkring det konkrete projekt og læse mere generelt om Vindmøller. Du kan navigere rundt via sidens menu.
Om projektet:

Sol

Eurowind Project A/S har efterfølgende ansøgt Mariagerfjord Kommune om igangsættelse af planlægning for solcelleanlæg og elektrolyseanlæg i tilknytning til de eksisterende vindmøller i Handest Hede. Samtidig har Eurowind Project A/S indsendt VVM-ansøgning om tilladelse til solcelleanlægget.

Ansøgningen rummer ét hovedforslag, som omfatter etablering af et solcelleanlæg inden for et bruttoområde på i alt ca. 170 ha, inklusiv det eksisterende planområde til vindmøller.

Inden for dette planområde vil solcelleanlægget fylde et nettoområde på ca. 140 ha, beliggende omkring de 6 vindmøller.
De resterende ca. 30 ha består dels af arealer omkring de eksisterende vindmøller, dels
af arealer omfattet af naturbeskyttelse og fortidsmindebeskyttelse. Disse arealer friholdes for anlæg.

Nettoområdet, hvor solcelle- og elektrolyseanlæg ønskes placeret, benævnes i det følgende ”projektområdet”. Elektrolyseanlægget placeres centralt i solcelleområdet, umiddelbart sydvest for
de 6 vindmøller.

Produktionen af el fra solcelleparken forvente sat blive 126 GWh svarende til ca. 31.500 husstandes forbrug.
Den samlede elproduktion fra energiparken (vindmøller og solceller samlet)
svarer til ca. 47.100 husstandes årlige forbrug
Fakta for Vindpark Handest Hede
Antal møller: 6
Producent: Vestas
Mølletype: V126-3,6 HTq-3.600
Navhøjde: 87 m
Totalhøjde: 149,9 m
Vingediamenter: 126 m
Forventet samlet produktion: 62.600.000 kWh/år
Vind

Eurowind Project A/S har søgt og fået tilladelse at opstille op til 6 nye vindmøller på to rækker ca. 6 km syd for Hobro. Området er mod vest afgrænset af motorvej E45, få spredte bebyggelser mod syd samt kommunegrænsen til Randers Kommune mod vest. Ca. 1,2 km mod nord ligger Glenstrup Sø. De nærmeste landsbyer er Glenstrup, Fårup og Handest.

Som led i projektet er 4 gamle 750 kV møller med en totalhøjde på 69 m nedtaget. Hver af de nye møller har en effekt på 3,6MW og en totalhøjde på 149,9 m, når møllevingen er i højeste position.

De 6 vindmøller kan således producere el til ca. 15.600 husstandes forbrug. Det bemærkes, at der i Hobro by er knap 6.000 husstande. Vindmøllerne vil nedbringe udledningen af drivhusgasser (CO2) til atmosfæren sammenlignet med elproduktion baseret på f.eks. afbrænding af kul, også i sammenligning med produktionen fra de 5 tidligere møller.
  • Eurowind Energy A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • HandestHede@ewe.dk