VE-bonus

Lov om fremme af vedvarende energi (også kaldet ”VE-loven”)
- LBK nr. 1791 af 02/09/2021
Udregningsmodellen fremgår af BEK 2161 af 14/12/2020
§ 5. Har en beboer i en husstand medvirket til opstilling af det vedvarende energianlæg, der giver husstanden ret til udbetaling af VE-bonus efter § 4, bortfalder retten til VE-bonus for hele husstanden.

Køberetten, hvor blandt andet alle indbyggere i kommunen kunne købe andele i VE-anlægget, er bortfaldet. I stedet har Energistyrelsen indført en ny ordning - kaldet VE-bonus.

Følgende vilkår forventes at gælde for VE-bonus:

Husstande beliggende inden for 8 gange en vindmølles totalhøjde eller inden for 200 meter fra nærmeste solcelleanlæg bliver omfattet af ordningen.
VE-bonus bliver udbetalt én gang årligt.
VE-bonus tildeles beboerne i husstanden uanset om de er ejer eller lejer.
VE-bonus gælder pr. husstand og ikke pr. beboer.
VE-bonus følger ikke med, hvis man fraflytter husstanden.
Den årlige gennemsnitlige bonus for en vindmølle forventes at blive mellem 2.500 og 5.000 kr. pr. husstand og op til 2.000 kr. pr. husstand for et solcelleanlæg.

Det forventes, at der indføres et loft på 1,5 % af det samlede VE-anlægs kapacitet over, hvor meget opstiller skal have pligt til at udbyde som VE-bonus, såfremt der ligger mange husstande nær VE-anlægget.

Orienteringen om værditabsmødet, hvor VE-bonus også vil blive gennemgået, vil blive sendt til alle naboer i nær- og mellemzonen. Det vil sige ud til 10 km for en 150 meter høj vindmølle, samt ud til 1,5 km ved et rent solcelleanlæg.

Orienteringen vil blive sendt med digital post. Ejere af beboelser, der er fritaget for digital post, vil dog modtage brevet med brevpost.

Vilkårene oplistet ovenfor er ikke udtømmende eller endelige.

  • Eurowind Energy A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • HandestHede@ewe.dk